สรุป วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วย Discounted Cash Flow แบบง่าย ๆ

สรุป วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วย Discounted Cash Flow แบบง่าย ๆ

7 ส.ค. 2023
สรุป วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วย Discounted Cash Flow แบบง่าย ๆ | MONEY LAB
วิธีในการประเมินมูลค่าหุ้น สำหรับบริษัทที่เราอยากนำเงินไปลงทุนนั้น มีมากมายหลายวิธี
แต่รู้ไหมว่า มีวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นยอดฮิตอยู่วิธีหนึ่ง ที่นักลงทุนระดับโลก มักใช้กันอย่างแพร่หลาย
วิธีนี้เรียกว่า “ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยการคิดลดกระแสเงินสด” หรือ “Discounted Cash Flow”
แล้วการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี Discounted Cash Flow หรือ DCF เป็นอย่างไร ?
MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอนให้เข้าใจ
หลักการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย DCF ก็คือ การที่เราคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ ที่บริษัทสามารถทำได้ ตลอดช่วงชีวิตของบริษัท แล้วค่อยคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน
โดยกระแสเงินสดอิสระ หรือ Free Cash Flow คือ กระแสเงินสดที่คงเหลือ หลังจากที่บริษัทใช้จ่ายเงินไปในการลงทุนเพื่อทำธุรกิจ
ขั้นตอนในการนำวิธีนี้ไปใช้ ประกอบไปด้วย
1.คำนวณหากระแสเงินสดอิสระ และกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น
กระแสเงินสดอิสระ สามารถคำนวณได้จาก
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน - รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตัวอย่างเช่น ในปี 2022 บริษัท A
-ได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน 500 ล้านบาท
-มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 150 ล้านบาท
ดังนั้น บริษัท A มีกระแสเงินสดอิสระ 350 ล้านบาท
โดยบริษัท A มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 500 ล้านหุ้น ทำให้บริษัท A มีกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นเท่ากับ 0.7 บาทต่อหุ้น
2.นำกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น มาคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น
ในการคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือ “อัตราคิดลด” หรือ “Discount Rate”
อัตราคิดลด คือเครื่องมือที่เราใช้ ในการแปลงมูลค่าในอนาคต กลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน เพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์เดียวกัน ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ขอสมมติว่าอัตราคิดลด อยู่ที่ 6% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว
นำอัตราคิดลด หารกับกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น ทำให้เราได้มูลค่าของบริษัท A ออกมา เท่ากับ 11.6 บาทต่อหุ้น
ต้องบอกก่อนว่า จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เราตั้งสมมติฐานให้บริษัท A สามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 350 ล้านบาทต่อปี ไปตลอด
แต่ถ้าเราตั้งสมมติฐานให้กับบริษัท A ใหม่ โดยกระแสเงินสดอิสระที่บริษัท A ทำได้ ในแต่ละปี จะมีการเพิ่มขึ้น
มูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ที่เราประเมินออกมาได้ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
เช่น เราอาจคาดการณ์ว่า บริษัท A มีศักยภาพในการเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
-ใน 10 ปีแรก กระแสเงินสดอิสระสามารถเติบโตเฉลี่ยปีละ 8%
-หลังจากปีที่ 11 เป็นต้นไป กระแสเงินสดอิสระจะเติบโตได้เฉลี่ย 3% ต่อปี
จากสมมติฐานนี้ เมื่อเราประเมินมูลค่าของบริษัท A อีกครั้ง เราจะได้มูลค่าของบริษัท A เท่ากับ 36.8 บาทต่อหุ้น
3.กำหนดส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย เพื่อหาราคาซื้อเป้าหมาย
ในการประเมินมูลค่าหุ้นนั้น เป็นการยากมากที่เราจะสามารถคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงออกมาได้อย่างแม่นยำ
ดังนั้น เราจึงควรต้องมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ Margin of Safety เอาไว้เสมอ
เพื่อหาราคาซื้อหุ้นที่เหมาะสม และไม่ให้เราซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงจนเกินไป
ในกรณีของหุ้น A เราก็อาจจะกำหนดส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ที่ประมาณ 50%
ดังนั้น เราจะซื้อหุ้นของบริษัท A ในราคาที่ไม่เกิน 18.4 บาทต่อหุ้น
สมมติว่าถ้าในปัจจุบัน หุ้น A กำลังซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น
หมายความว่า หุ้น A กำลังซื้อขายกันอยู่ในระดับราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หลังเพิ่มส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย
ดังนั้น ถ้าเราซื้อหุ้นแล้วถือเอาไว้ จนวันที่ราคาหุ้นได้สะท้อนกลับมายังมูลค่าที่แท้จริง ตามที่เราคำนวณไว้ เราก็จะได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนสูงถึง 268%
สรุปแล้ว สิ่งที่เราต้องรู้ ก่อนจะนำมาใช้ทำ DCF คือ
-กระแสเงินสดอิสระที่บริษัทสามารถทำได้
-อัตราการเจริญเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ ในแต่ละปี
-อัตราคิดลดที่เหมาะสม
ซึ่งเวลาคำนวณกระแสเงินสดอิสระของบริษัทนั้น เราควรตรวจสอบย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี เพื่อดูว่า บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระออกมาได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่
และที่ผ่านมา กระแสเงินสดอิสระมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ จะเป็นเรื่องของการประเมินแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
ซึ่งต้องอาศัยการทำความเข้าใจคุณภาพของบริษัทในเชิงลึก จึงจะสามารถกำหนดตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตออกมาได้
สำหรับการคำนวณหาอัตราคิดลดนั้น เราก็อาจจะสามารถใช้วิธีแบบคุณ Warren Buffett ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว มาเป็นอัตราคิดลด
เมื่อเรามีส่วนประกอบทั้งหมดครบถ้วนแล้ว เราก็สามารถคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงออกมาด้วยวิธีการ DCF ได้
แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรลืมก็คือ การมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าซื้อหุ้น ที่จะช่วยให้เราไม่ต้องขาดทุน..
References
-หนังสือ Gone Fishing with Buffett: A Young Man Learns Value Investing from a Mysterious Old Man (2012) โดย Sean Seah
-หนังสือ The Dhandho Investor: The Low-Risk Value Method to High Returns (2007) โดย Mohnish Pabrai
-Bill Ackman: Free Cashflow is All You Should Care About
-Warren Buffett: How to Calculate the Instrinsic Value of a Stock
-หนังสือ The Warren Buffett Way (1994) โดย Robert G. Hagstrom
-หนังสือ The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor (2013) โดย Howard Marks และ Paul Johnson
-หนังสือ Warren Buffett Accounting Book: Reading Financial Statements for Value Investing (2014) โดย Stig Brodersen และ Preston Pysh
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.