บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

4 ธ.ค. 2023
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
.
▪ ชุดที่ 1: อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี
▪ ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี
▪ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
▪ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
▪ ขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
▪ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566
.
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดเพิ่มเติม https://nobleurl.com/3t4qO9Z
© 2024 MONEY LAB. All rights reserved. Privacy Policy.